Trelegy Ellipta (fluticasonfuroaat/umeclidinium/vilanterol)


Wat is Trelegy Ellipta?

Trelegy Ellipta bevat drie werkzame stoffen die fluticasonfuroaat, umeclidiniumbromide en vilanterol worden genoemd.

  • Fluticasonfuroaat hoort bij de groep geneesmiddelen die inhalatiecorticosteroïden worden genoemd en verminderen de ontsteking. Inhalatiecorticosteroïden helpen ook bij het voorkomen van astma-aanvallen en exacerbaties bij COPD.
  • Umeclidinium en vilanterol behoren allebei bij de groep die luchtwegverwijders worden genoemd. Zij ontspannen de spieren in de longen. Dit helpt bij het openen van de luchtwegen, waardoor de lucht gemakkelijker de longen in en uit kan gaan.

Voor wie is Trelegy Ellipta?

Trelegy Ellipta is een onderhoudsbehandeling bij volwassen patiënten met matige tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD) die niet voldoende kunnen worden behandeld met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende β2-agonist of een combinatie van een langwerkende β2-agonist en een langwerkende muscarine-antagonist (voor effecten op de symptoomcontrole en preventie van exacerbaties, zie rubriek 5.1).

Gebruik Trelegy Ellipta

Trelegy is beschikbaar in de Ellipta inhalator met 92/55/22 µg inhalatiepoeder per dosis. Trelegy Ellipta is uitsluitend op recept verkrijgbaar bij de apotheek.
De aanbevolen en maximale dosering is één inhalatie Trelegy Ellipta 92/55/22 microgram eenmaal daags, elke dag op hetzelfde tijdstip. Bij patiënten ouder dan 65 jaar of bij patiënten met een nierfunctiestoornis of een lichte, matige of ernstige leverfunctiestoornis, is geen dosisaanpassing nodig. Bij patiënten met een matige tot ernstige leverfunctiestoornis is voorzichtigheid geboden.

Lees voor meer informatie over mogelijke bijwerkingen de patiëntenbijsluiter in de verpakking. Indien u hierover vragen heeft kunt u dit bespreken met uw arts en/of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Arts en apotheker

Voor zorgverleners is volgens de definitie van de geneesmiddelenwet
aanvullende productinformatie beschikbaar op onze website speciaal voor zorgverleners.