Nucala (mepolizumab)

mepolizumab

Wat is Nucala?

Nucala is een monoclonaal antilichaam, een type geneesmiddel dat wordt ingezet als immunotherapie. Het bevat de werkzame stof mepolizumab. Mepolizumab bindt aan IL(interleukine)-5 en blokkeert de binding van IL-5 aan de receptor op het celoppervlak van eosinofielen. Hierdoor wordt het aantal en de activatie van eosinofielen verminderd.

Voor wie is Nucala?

Nucala is geïndiceerd als aanvullende behandeling voor ernstig refractair eosinofiel astma bij volwassenen, adolescenten en kinderen vanaf 6 jaar.

Gebruik Nucala voorgevulde pen

De Nucala voorgevulde pen is uitsluitend bestemd voor subcutane injectie.

Nucala kan door de patiënt zelf worden toegediend of worden toegediend door een mantelzorger als zijn/haar beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bepaalt dat dit passend is en de patiënt of mantelzorger getraind is in injectietechnieken. De beroepsbeoefenaar kan ook bepalen om zelf de Nucala voorgevulde pen bij de patiënt toe te dienen.

De aanbevolen injectieplaatsen voor zelftoediening zijn de buik of de bovenbeen. Een mantelzorger kan Nucala ook in de bovenarm injecteren.

Uitgebreide instructies voor de subcutane toediening van Nucala in een voorgevulde pen, worden gegeven in de instructies voor gebruik in de bijsluiter.

Nucala 100 mg oplossing voor injectie in een voorgevulde pen is niet geïndiceerd voor toediening aan kinderen van 6 tot en met 11 jaar.

Gebruik Nucala subcutane injectie (flacon)

Nucala subcutane injectie moet worden toegediend door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg. Het kan worden geïnjecteerd in de bovenarm, het bovenbeen of de buik.

Het poeder moet voor toediening worden opgelost en de gereconstitueerde oplossing moet direct gebruikt worden. Voor instructies over reconstitutie van het geneesmiddel voorafgaand aan toediening, zie rubriek 6.6.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden. Zie rubriek 4.8 voor het rapporteren van bijwerkingen.

Arts en apotheker

Voor zorgverleners is volgens de definitie van de geneesmiddelenwet
aanvullende productinformatie beschikbaar op onze website speciaal voor zorgverleners.