Privacybeleid


Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internetprivacy

GlaxoSmithKline (GSK) streeft ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd.  In de volgende paragrafen vindt u een algemene beschrijving van het soort informatie dat op GSK-websites worden verzameld en van de manier waarop GSK daarvan gebruikt maakt.

Persoonsgegevens 
GSK verzamelt en verwerkt persoonsgegevens, waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres of andere informatie uitsluitend als deze op vrijwillige basis op de website aan GSK is doorgegeven. GSK of de bedrijven waarmee GSK samenwerkt, verwerken de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om u de informatie te verschaffen waarom u heeft verzocht, om uw mening over onze diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden.

Conform de geldende wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens), kan het zijn dat u er recht op hebt om van GSK (de verantwoordelijke) een uitdraai te ontvangen van de gegevens die wij over u hebben en eventuele onnauwkeurigheden in die gegevens te laten verbeteren.

Andere gegevens 
Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan GSK daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites, zodat wij die websites kunnen verbeteren. Wij kunnen die informatie ook delen met andere GSK bedrijven. BIJ DIT PROCES WORDEN GEEN PERSOONSGEGEVENS VRIJGEGEVEN AAN DERDEN.

Het gebruik van IP-adressen 
Een Internet Protocol (IP) adres is een groep cijfers die automatisch wordt toegekend aan uw computer telkens wanneer u inlogt bij uw internet service provider of via het local area network (LAN) of wide area network (WAN) van uw organisatie. Webservers identificeren uw computer automatisch op basis van het IP-adres dat er, terwijl u on-line was, aan is toegekend.

GSK kan IP-adressen verzamelen voor de systeemadministratie en om het gebruik van onze websites te controleren. Wij koppelen normaal gesproken het IP-adres van een gebruiker niet aan informatie die herleidbaar is tot een gebruiker. Dit betekent dat elk bezoek van een gebruiker wordt geregistreerd, maar dat die gebruiker voor ons anoniem blijft. Wij kunnen echter IP-adressen gebruiken voor het identificeren van gebruikers van onze site als wij dit noodzakelijk achten om naleving van de voorwaarden die gelden voor het gebruik van onze website af te dwingen of om onze dienstverlening, onze site of andere gebruikers te beschermen.

Links naar andere websites 
Als service aan onze gebruikers, kunnen GSK websites links bevatten naar andere websites van GSK en naar websites van derden, over wie GSK geen controle uitoefent. Het hier beschreven privacybeleid is niet van toepassing op die sites. CONTROLEER ALTIJD ZELF WELK RECHT, GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID DAAROP VAN TOEPASSING IS.

Beveiliging 
GSK werkt met beveiligde gegevensnetwerken die beschermd worden door firewall- en wachtwoordbescherming. GSK treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. GSK heeft daartoe veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om te proberen bescherming te bieden tegen verlies, misbruik en verandering van uw gebruikersgegevens die in ons bezit zijn.

Behoudens de onderstaande uitzonderingen, hebben uitsluitend geautoriseerde medewerkers toegang tot de informatie die u ons verschaft. Bovendien gelden strenge regels voor de medewerkers van GSK die toegang hebben tot de databases waar gebruikersinformatie is opgeslagen of tot de servers die onze diensten hosten. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat verlies, misbruik of verandering van gegevens niet voor zal komen, doen wij er in redelijkheid alles aan om dit te voorkomen.

Het delen van persoonsgegevens met derden 
GSK zal voor geen enkel doel persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden. Onder de navolgende omstandigheden kan GSK echter wel besluiten om uw persoonsgegevens vrij te geven aan derden:

i. soms wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde derden om aan GSK ondersteunende diensten te verlenen in verband met haar websites. GSK kan deze partijen van tijd tot tijd toegang geven tot uw persoonsgegevens om hen in staat te stellen die diensten aan GSK te verlenen. GSK verzekert u dat alle bedrijven die dergelijke ondersteunende diensten verlenen door GSK worden verplicht om te voldoen aan dezelfde hoge standaard op het gebied van bescherming van persoonsgegevens;

ii. als wij redenen hebben om te geloven dat het bekendmaken van persoonsgegevens noodzakelijk is om iemand te identificeren, met iemand contact op te nemen of een juridische procedure te starten tegen iemand die GSK schade berokkent, heeft berokkend of dreigt te berokkenen, of anderszins inbreuk maakt of dreigt te maken op de rechten van GSK of wanneer jegens u of jegens derden onrechtmatig wordt gehandeld; of

iii. indien wij geloven dat de wet dit vereist of op verzoek van politie en/of justitie in verband met een onderzoek naar een misdrijf of van burgerlijke of administratieve organen in verband met een aanhangige civiele zaak of een administratief onderzoek, een en ander conform de wet.

Wijzigingen 
Indien GSK het nodig acht, kan zij haar privacybeleid wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen terstond via deze pagina worden doorgegeven.

Indien u vragen heeft over ons privacy-beleid kunt u contact met ons opnemen via nlinfo@gsk.com.

U kunt een kopie opvragen van de informatie die wij over u hebben of u kunt uw toestemming aan ons om uw informatie te gebruiken voor de hierboven aangegeven doeleinden te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op nlinfo@gsk.com.